Privacy. Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Basisschool Antares neemt de privacy van haar leerlingen serieus. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het Informatiebeveiliging en Privacy beleid (IBP) van het schoolbestuur, waaronder het privacyreglement, is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Wat doen we met persoonsgegevens?

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot mensen die werken met uw kind en een geheimhoudingsverklaring hebben getekend en die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.


Afspraken met leveranciers

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de persoonsgegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. De afspraken hierover worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk daarbij aan de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij je vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.


Toestemming ouders en/of verzorgers

Bij de inschrijving van leerlingen vragen wij om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van jouw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door jouw kind(eren). Je hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. Dit maak je kenbaar via een mail aan de schoolleiding.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Heb je vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kun je dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding. Wij zullen jouw verzoek in behandeling nemen en hier binnen een maand op reageren. Meestal beantwoorden wij vragen binnen een maand, wanneer dat niet lukt, krijg je hiervan binnen een maand bericht. Mocht je jouw vraag direct aan onze Functionaris Gegevensbescherming, dhr. mr. M. van Diggele, willen stellen, dan is dat mogelijk door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl